Ekshumacje

Obok standardowych usług pogrzebowych firma GRAVE MIJAS zajmuje się również wykonywaniem specjalnych zleceń, są w wśród nich ekshumacje, wykonywane w okresie ekshumacyjnym, który przypada od 15 października do 15 kwietnia.

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok na terenie Polski określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).

Ekshumacja zwłok i szczątków dokonywana jest na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego Inspektora Sanitarnego, na zarządzenie prokuratora lub sądu oraz na podstawie decyzji właściwego Inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Ze względów sanitarnych ekshumacji dokonuje się we wczesnych godzinach rannych. Co ważne o każdej zamierzonej ekshumacji musi być powiadomiony właściwy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem.